Ma 2018. június 22., péntek, Paulina napja van.

Főmenü

A szövetségről

Alapszabályzat

I. Általános rendelkezések

1. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége az alapító tagok szabad akaratából létrejött szervezet. Az anyanyelvi mozgalom szervezése révén támogatja a Romániában élő magyaroknak az anyanyelv használatára, az anyanyelvi kultúra megőrzésére és fejlesztésére, valamint a magyarság  különböző csoportjaival fenntartott kapcsolatainak ápolására irányuló  erőfeszítéseit. Alapokmánya a jelen Alapszabály.

2. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége önálló, független, politikai céloktól mentes szervezet.

3. A Szövetség jogi személyiséggel, jelvénnyel, pecséttel, lej és valuta  folyószámlával     rendelkezik. A Szövetség tevékenységi ideje meghatározatlan.

4. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének székhelye: Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron u. 16 sz., Kovászna megye.

5. A Szövetség tevékenységét Románia területén fejti ki, de szükség szerint az ország     bármelyik településén létrehozhatók helyi szervezetek.

II. A Szövetség célja és célkitűzései

6.  Az AESZ  célja a magyar nyelv ápolása  a nyelv használói, a társadalom érdekében.
A Szövetség szervezési keretet biztosít mindazoknak, akik felelősséget éreznek  anyanyelvünk  helyes és kulturált használatáért. A Szövetség kinyilvánítja azt a  meggyőződését, hogy az anyanyelv kellő ismerete és igényes használata mindenfajta tudás  megszerzésének és a társadalmi–szellemi megújulásnak nélkülözhetetlen feltétele.

7. A  Szövetség törekvése, hogy együttműködjön  minden olyan belföldi és külföldi szervezettel és intézménnyel, amelynek tevékenysége az anyanyelv ápolásához, helyes használatához kapcsolódik.

8. Az írott és beszélt magyar nyelv állapotát vizsgáló és értékelő tanulmányokat dolgoz ki együttműködve a felsőoktatási szakintézményekkel.

9. Figyelemmel kíséri  és támogatja az iskolák anyanyelvi és anyanyelvművelő munkáját, valamint a magyar nyelven való oktatás minőségének javítását.

10. Olyan előadásokat, versenyeket, konferenciákat, pályázatokat, tanfolyamokat szervez, amelyek a magyar nyelv ápolását szolgálják.

11. Kezdeményezi és támogatja olyan kiadványok megjelentetését, amelyek megalapozzák az igényes nyelvhasználatot és tudatosítják a nyelvhasználat felelősségét.

12. A Szövetség támogatást és ösztöndíjat biztosíthat elsősorban tanulóknak és egyetemistáknak, de bárki másnak is, akinek tevékenysége összhangban van  az AESZ célkitűzéseivel.

13. A Szövetség szakmai, szervezési és anyagi segítséget nyújt tanulóknak és egyetemistáknak. Támogatja felkészülésüket és részvételüket az országban és külföldön szervezett versenyeken.

14. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Szövetség megteremti magának a feltételeket a tájékoztatáshoz, dokumentálódáshoz, kiadáshoz, saját szolgáltatási és kereskedelmi formák szervezéséhez.

III. Tagság-jogok és kötelezettségek

15. A Szövetség tagságába való felvétel írásban kinyilvánított kérés (belépési nyilatkozat) kitöltése alapján, az elnökség jóváhagyásával történik.

16. Az AESZ tagjai lehetnek bel- és külföldi, jogi vagy természetes  személyek, akik elismerik az alapszabályzatot, hozzájárulnak  a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításához, és tagsági díjat fizetnek.

17. A Szövetség tagjai: az alapító tagok, a tiszteletbeli tagok, a rendes tagok.

18. Az alapító tagok olyan személyek, akik részt vesznek  a Szövetség  megalapításába, és ennek megfelelően szerepelnek  az AESZ törvényes megalakulásának irataiban.

19. A Szövetség tiszteletbeli tagjai lehetnek a tudományos, társadalmi és kulturális élet hazai és külföldi  személyiségei, akik egyetértenek az AESZ  célkitűzéseivel, és tevékenységében  támogatják.

20. A Szövetség tagjai lehetnek azok a személyek, akik elismerik az Alapszabályzatot, belépnek a Szövetségbe, hozzájárulnak a Szövetség céljainak és célkitűzéseinek megvalósításához.

21. A Szövetség tagjainak jogai:

 1. választhatnak és megválaszthatóak a Szövetség bármely vezető tisztségébe
 2. részt vehetnek a Szövetség által kezdeményezett tevékenységekben
 3. tájékozódhatnak az AESZ tevékenységéről
 4. tevékenységükért anyagi és erkölcsi támogatásban részesülhetnek

22. A tagok kötelezettségei:

 1. vegyenek részt a közösen kidolgozott programok megvalósításában
 2. járuljanak hozzá a szövetségi munka tökéletesítéséhez, a Szövetség népszerűsítéséhez
 3. fizessék a tagdíjat. A tagdíjat a közgyűlés vagy a Szövetség tanácsa határozza meg.

23. A  tagság kilépés vagy kizárás esetén  szűnik meg. A Szövetségből való kilépés az AESZ elnökségéhez eljuttatott írott kérés  alapján történik.
A végleges kizárást a közgyűlés dönti el, olyan megnyilvánulások esetében, melyek a tagsági minőséggel összeférhetetlenek.
A Szövetség felfüggesztheti a tagsági minőséget a legközelebbi közgyűlésig.

 IV. A Szövetség vezető, ügyviteli és ellenőrző szervei

24. A Szövetség vezető szervei: a közgyűlés, a tanács és az elnökség.

 1. közgyűlés
 2. tanács
 3. elnökség
 4. elnök
 5. alelnök
 6. ügyvezető elnök
 7. számvizsgáló bizottság

25. A Szövetség legfőbb szerve a  tagokból vagy kijelölt küldöttekből álló közgyűlés, amelyek négyévenként lesznek megtartva. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással  vagy – a jelenlevő tagág 1/3-ának kérésére – titkos szavazással hozza. A közgyűlés a következő kérdésekben határoz:

 1. az Alapszabály elfogadása, kiegészítése vagy módosítása
 2. az elnökség és a tanács megválasztása, tagjainak vissszahívása
 3. a számvizsgáló bizottság megválasztása
 4. a tanács és az ellenőrző bizottság beszámolóinak, valamint a költségvetésnek a jóváhagyása
 5. csatlakozás más szervezetekhez, ezekből való visszalépés
 6. a tagok felvételének megerősítése és kizárása a 23. pontban előírtak alapján
 7. azon tisztségek meghatározása, amelyeket tiszteletdíj illet, a fizetendő tevékenységek meghatározása, ezek mértékének és időtartamának megszabása
 8. a tagdíjak meghatározása
 9. a Szövetség újjászervezése  vagy feloszlatása  a tagok 2/3-ának szavazatával

A  Közgyűlés kétévenként ülésezik, de –  a tanács, az elnökség , a számvizsgáló bizottság , vagy a tagok legkevesebb 1/3-ának kérésére – bármikor összehívható.
Tisztújításra négyévenként kerül sor.

26. A Szövetség tanácsa az elnökségből, az ellenőrző bizottság tagjaiból, a Szövetség területi szervezeteinek elnökeiből vagy ezek meghatalmazottaiból  álló vezetőségi szerv. A tanácstagok száma nyitott marad, ez bővíthető a területi szervezetek képviselőivel. Határozatot hoz tagjainak legkevesebb 2/3-nak jelenlétében, nyílt vagy titkos szavazással, a tanácstagok  előzetes, egyszerű szótöbbségű döntése alapján. A tanács üléseit az elnök vezeti. A tanácsnak a következő a hatásköre:

 1. évi tevékenységi terv  jóváhagyása
 2. a tagsági minőség felfüggesztése
 3. az elnökség tevékenységének elemzése
 4. az évi költségvetési terv jóváhagyása
 5. elvégzi a közgyűlés által előírt feladatokat

27. Az állandó vezetést az elnökség biztosítja, amely 7 személyből áll: elnökből, alelnökből,  ügyvezető elnökből és 4 tagból. Az elnökség legalább negyedévente ül össze az elnök összehívására, vagy legalább 4 tag, illetve a számvizsgáló bizottság kérésére. Határozatait legalább 4 tag jelenlétében hozza a tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazattal.Az elnökség üléseit az elnök hiányában az elnökhelyettes vagy az ügyvezető elnök vezeti. Különleges esetekben az elnökség adhat ideiglenes megbízást valamelyik tisztségre. Az elnökségnek a következő a hatásköre.

 1. folyamatos ügyintézés
 2. meghatározza az ösztöndíjakat, az anyagi és pénzbeli segélyeket, az alkalmazott személyek felvételét és elbocsátását, ezek javadalmazását
 3. nyilvántartja a tagokat és tagsági díjakat
 4. megszervezi a tájékoztatást és a dokumentálást a szövetség céljainak elérése érdekében
 5. határoz a tagfelvétel kérdésében
 6. évi beszámolót készít, biztosítja a pénzügyi ügyvitelt
 7. ajánlatot tesz  a Szövetség tagjait ösztönző anyagi és erkölcsi támogatásra, vagy más jogi és természetes személyek tiszteletdíjára, támogatására

Rendkívüli esetekben az elnökség jogosult időleges megbízatást adni egyes tisztségek betöltésére.

28. A Szövetség elnökének a következő a hatásköre:

 1. képviseli a Szövetséget a természetes és jogi személyekkel való kapcsolatokban
 2. aláírja a pénzügyi és könyvelőségi iratokat
 3. elvégzi a tanács és az elnökség által előírt feladatokat

29. A 28. pontban előírt hatáskört az elnök hiányában az alelnök, az ügyvezető elnök vagy az elnökség által feljogosított tag gyakorolja.

30. Az alelnök hatásköre: Elvégzi a közgyűlés és a tanács által előírt feladatokat. Kényszerítőkörülmények  esetében, ha az elnök nem tudja ellátni feladatait, akkor az alelnök betölti az elnök feladatkörét.

31. Az ügyvezető elnök hatásköre:

 1. elvégzi a közgyűlés és a tanács által előírt feladatokat
 2. vezeti a Szövetség hivatalát
 3. előkészíti a Szövetség szerveinek tanácskozásait
 4. az elnök vagy alelnök ellenjegyzésével gyakorolja a munkáltatói jogokat
 5. az elnök és alelnök akakdályoztatása esetén ellátja azok jogkörét.

32. Az ellenőrző bizottság a közgyűlés által megválasztott elnökből és két tagból áll. Tagjai nem lehetnek egyidejűleg az elnökség tagjai is.

33. Az ellenőrző bizottság hatásköre:

 1. évenként, vagy amikor szükséges, ellenőrzi a gazdasági-pénzügyi tevékenységet és a Szövetség tulajdonában levő anyagi javak kezelését, észrevételeiről beszámol az elnökségnek
 2. összeállítja az évi jelentést a pénzügyi tevékenységekről, és bemutatja a tanácsnak illetve a közgyűlésnek megvitatásra és elfogadásra

V. A Szövetség területi szervezetei

34. A területi szervezetek tevékenységüket a Szövetség alapszabályzata szerint fejtik ki. Saját vezetőséget választhatnak, és külön tevékenységi tervet dolgozhatnak ki. Képviselőik tájékoztatják tevékenységükről a tanácsot és az elnökséget.

VI. A Szövetség vagyona

A Szövetség vagyona a hivatalos bejegyzéskor a folyószámlán levő összegből, a tagdíjakból származó összegből, a törvényesen kapott külföldi és hazai adományokból és alapból, valamint azon jövedelem hányadrészéből áll, mely a termelő és kereskedelmi tevékenységek értékesítéséből, a szervezett tanfolyamok díjából, a Szövetség jellegének megfelelő kiadványok nyomtatása és megjelentetése és forgalmazása, művészeti–kulturális rendezvények bevételeiből, könyvek és más kiadványok törvényes behozatalából, és bármely más javak behozatalából származik, melyekhez a Szövetség törvényesen jutott hozzá. A szövetség vagyonát a tanfolyamok díjaiból befolyt összegek is gyarapítják.

A Szövetség felbomlása esetén a vagyon egy hasonló célú erdélyi magyar közművelődési egyesületre száll a közgyűlés döntése alapján.

VII. Az Alapszabályzatot megvitatta és jóváhagyta a Szövetség 1992. március 27-én tartott közgyűlése. Készült 4 példányban. Módosítva 1997. október 18-án a Közgyűlés által.

Ismertető

A szövetség elnöksége és tanácsa

Társzervezetek

Elérhetőségek

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/